Skip links

Καλώς ορίσατε στη σελίδα του ΚΕΚ Φίλιππος!

Το Κ.Ε.K. ΦΙΛΙΠΠΟΣ είναι Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται στον τομέα της
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στην ευρύτερη Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας 􀀀 Θράκης με έμφαση στο Νομό Δράμας όπου είναι και η έδρα του.
Το 1995, το 1998 και το 2001 πιστοποιήθηκε από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ως Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Το ΚΕK ΦΙΛΙΠΠΟΣ είναι πιστοποιημένο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα εξής θεματικά πεδία:
– Περιβάλλον
– Τουρισμός & Παροχής Υπηρεσιών
– Αγροτικά
– Τεχνικά & Μεταφορών
Οι υπηρεσίες και οι δράσεις του ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ απευθύνονται σε:
– Ανέργους, μακροχρόνια ανέργους και απειλούμενους από την ανεργία
– Ειδικές πλυθησμιακές ομάδες αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας
– Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις και Εργανισμούς
– Φορείς και Οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων
– Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι: Ο σχεδιασμός η ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων και εξειδικευμένων δράσεων στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλοι και συμπληρωματικοί σκοποί σύμφωνα και με το καταστατικό του ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ είναι:
– Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.
– Η μελέτη των οικονομικών δομών σε σχέση με τις κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες, ιδιαίτερα στο χώρο της Ευρώπης και της Μεσογείου.
– Η έρευνα και ανάλυση των διεθνών σχέσεων, που αφορούν στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή πολιτική.
– Η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και η πρόταση νέων μεθόδων εργασίας, με μελέτες, πραγματείες, αναλύσεις και δημοσιεύσεις.
– Η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλα ιδρύματα καθώς και ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς και ομάδες που έχουν ανάλογου ς
σκοπούς με τους παρόντες.
– Η οργάνωση συνεδρίων, σ εμιναρίων, διαλέξεων, επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων, με επιδίωξη τη διάδοση της επιστημονικής
κοινότητας, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιστημόνων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
– Η δημοσίευση πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σχετικών με τους τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριοτήτων της εταιρείας.
– Η εκτέλεση ερευνητικών έργων στους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας.
– Η ανάληψη και προώθηση κάθε είδους πρωτοβουλιών που αποσκοπούν σ την ανάπτυξη των σκοπών της εταιρείας.
– Η συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και εταιρείες του εξωτερικού για την ανάπτυξη και υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Σήμερα το KEK ΦΙΛΙΠΠΟΣ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων του Ε.Κ.Τ., στην ανάπτυξη των διακρατικών
σχέσεων, συνεργάζεται με τους τοπικούς και τους εθνικούς δημόσιους φορείς, αλλά και με μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων στο χώρο
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Η διαφοροποιός αξία του Κ.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ είναι η πολυσύνθετη τεχνογνωσία που διαθέτει, καθώς και η αξιοπιστία, η ευελιξία και το
επαγγελματικό ύφος και ήθος του.
Η διαφοροποιός δύναμη του Κ.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, η οργάνωσή του, η αποτελεσματικότητά του καθώς
και η πληρότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
Έτσι το KEK ΦΙΛΙΠΠΟΣ μπορεί να εγγυηθεί για:
– Ουσιαστική προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και μέσω αυτής αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
ως μοχλό ανάπτυξης.
– Βελτίωση της τεχνογ νωσίας των καταρτιζομένων και της ικανότητας τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας.
– Αύξηση της ικανότητας προσαρμογής και των δυνατοτήτων απασχόλησης των καταρτιζομένων με στόχο την ευελιξία τους .
– Πραγματική σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας και με την απασχόληση.
– Ένταξη των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο και αντικείμενο στα προγράμματα κατάρτισης.
– Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των προγραμμάτων κατάρτισης με τα δεδομένα των σύγχρονων αναγκών στην οικονομία και στην
κοινωνία.
– Ανάπτυξ η και ένταξη των δεδομένων της κοινωνίας της πληροφορίας τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μεθοδολογία υλοποίησης των
προγραμμάτων κατάρτισης.
– Περαιτέρω βελτίωση της α νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
– Ορθολογική αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.

Το ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ από το 2009 έως και σήμερα (Απρίλιος 2016) απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (μόνιμο
προσωπικό) στη Δράμα και στις Σέρρες 7 άτομα (όλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ).
Το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό του KEK ΦΙΛΙΠΠΟΣ έχει εξειδικευμένη κατάρτιση και μακρόχρονη εμπειρία στα εξής:
– Στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και παρεμφερών δράσεων και
ενεργειών Ανάπτυξης και Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
– Στην Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Προώθηση της Απασχόλησης στην Αγορά Εργασίας.
– Στην Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών
Οι μόνιμες θέσεις εργασίας σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρείας είναι:
– Διευθυντής ΚΕΚ
– Διευθυντής Κατά ρτισης
– Υπεύθυνος Ειδικών Ομ άδων
– Υπεύθυνος Λογιστικής Διαχεί ρισης
– Υπεύθυνος Γραμματειακής Υποστή ριξης
Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες:
– Σύμβουλος σε θέματα Προώθησης σ την Απασχόληση, Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.
– Υπεύθυνος θεματικού πεδίου Περιβάλλοντος.
– Υπεύθυνος θεματικού πεδίου Τουρισμού & Πα ροχής Υπηρεσιών.
– Υπεύθυνος θεματικού πεδίου Αγροτικών.
– Υπεύθυνος θεματικού πεδίου Τεχνικών & Μεταφορών.
Οι Εισηγητές προέρχονται από το Εθνικό Μητρώο Εκπαιδευτών (Ε.Μ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας.

Στοιχεία Δομής

Οδός Δαμασκηνού & Αναστασίου Μακρή
Τ.Κ 66100
Πόλη Δράμα
Τηλέφωνο 25210 37071
Fax 25210 38717
Διεύθυνση Ιστοσελίδας www.kek-filippos.gr
Email info@kek-filippos.gr
Εμβαδόν Δομής (σε τ.μ.) 360,06
Δυναμικότητα Δομής 88
Συνολικό Εμβαδόν Αιθουσών 142,52
Αριθμός Αιθουσών Διδασκαλίας 4
Αριθμός Χώρων Υγιεινής 4
Αριθμός Αιθουσών προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ 4

Κωδικός αίθουσας / αρίθμηση Α1
Εμβαδόν (τ.μ.) 47,94
Δυναμικότητα (εμβαδόν / 1,5) 25
Δυναμικότητα για Α.Μ.Ε.Α. (εμβαδόν / 3) 16

 

Κωδικός αίθουσας / αρίθμηση Α2
Εμβαδόν (τ.μ.) 30,96
Δυναμικότητα (εμβαδόν / 1,5) 21
Δυναμικότητα για Α.Μ.Ε.Α. (εμβαδόν / 3) 10

 

Κωδικός αίθουσας / αρίθμηση Α3
Εμβαδόν (τ.μ.) 31,30
Δυναμικότητα (εμβαδόν / 1,5) 21
Δυναμικότητα για Α.Μ.Ε.Α. (εμβαδόν / 3) 10

 

Κωδικός αίθουσας / αρίθμηση Α4
Εμβαδόν (τ.μ.) 32,76
Δυναμικότητα (εμβαδόν / 1,5) 21
Δυναμικότητα για Α.Μ.Ε.Α. (εμβαδόν / 3) 10

Ο χώρος διοίκησης αποτελεί το γραφείο του Δ/ντή και του Δ/ντή Κατάρτισης. Το γραφείο είναι πλήρως εξοπλισμένο (Η/Υ, Internet, κλιματισμός, γραφεία, βιβλιοθήκες κ.τ.λ.) και είναι προσβάσιμος στα ΑΜΕΑ.

Κωδικός χώρου / αρίθμηση Δ1
Εμβαδόν χώρου διοίκησης (τ.μ.) 28,13
Τύπος χώρου Χώρος Διεύθυνσης

Ο χώρος της γραμματείας είναι πλήρως εξοπλισμένος (Η/Υ, Internet, φωτοτυπικό, γραφεία, βιβλιοθήκες, τηλεφωνικό κέντρο κ.τ.λ.) και είναι προσβάσιμος στα ΑΜΕΑ. Στο χώρο της Γραμματείας εργάζεται το Διοικητικό Προσωπικό, αλλά στεγάζεται επίσης και το Γραφείο Ενημέρωσης του ΚΕΚ.

Κωδικός χώρου / αρίθμηση Δ2
Εμβαδόν χώρου διοίκησης (τ.μ.) 16,32
Τύπος χώρου Χώρος Γραμματείας
Θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ ΝΑΙ
Σήμανση χώρου στάθμευσης ΝΑΙ
Δυνατότητα πρόσβασης από το χώρο στάθμευσης προς την είσοδο ΝΑΙ
W.C. για ΑΜΕΑ ΝΑΙ
Σήμανση αιθουσών/χώρων υγιεινής/διοίκησης με το σήμα των ΑΜΕΑ ΝΑΙ
Διάγραμμα υπηρεσιών ανάγλυφο ή σε γραφή Braille ΝΑΙ
Τηλέφωνο για το κοινό σε ύψος 0,90 – 1,20 μ. ΝΑΙ
Δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους της Δομής ΝΑΙ
Τύπος χώρου Εμβαδόν (τ.μ.) Προσπελασιμότητα για ΑΜΕΑ
Διάδρομος 112 NAI
Ασκεπής Χώρος 120 NAI
Ασκεπής Χώρος 15 NAI

 

Κωδικός χώρου / αρίθμηση Δ3
Εμβαδόν (τ.μ.) 16,02

Οι διαστάσεις του χώρου αποκλειστικά για ΑΜΕΑ είναι 2,50 Χ 2,90. Είναι πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τις οδηγίες του “Σχεδιάζοντας για όλους”. Επιπλέον η πόρτα ανοίγει ηλεκτρομαγνητικά με ειδικό διακόπτη, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα ΑΜΕΑ με προβλήματα στα χέρια, ενώ υπάρχει και σύστημα ενδοεπικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης με την Γραμματεία.

Αριθμός χώρων υγιεινής 4
Προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ 4
Αποκλειστικοί για χρήση από ΑΜΕΑ 1

Το ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογικά δυνατότητες σε ότι αφορά τον εξοπλισμό που διαθέτει, ο οποίος περιλαμβάνει:

– Overhead Projectors

– Video Projectors

– TV/Video

– Slide Projectors

– Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο

– Ανεξάρτητο Διοικητικό Δίκτυο Intranet

– Ανεξάρτητο Δίκτυο Η/Υ 20 Θέσεων Εκπαίδευσης, με συνεχή πρόσβαση στο Internet

– Σύγχρονο Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Λογισμικό